Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

5534 2218 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakuka kuka
0550 fed4 390
Reposted frombackground background viakrzysk krzysk
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromhysterie hysterie viatilde tilde
9354 31b5 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiejmniej miejmniej
4200 aa3b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialynxlynx lynxlynx
3935 29a1
Reposted fromTankistD TankistD viano-longer-kore no-longer-kore
5910 bb41 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaJessSilente JessSilente
0536 36c5 390

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaimpressionante impressionante
6668 eea0 390
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 22 2017

6724 ebb0 390
Reposted fromseverine severine viascorpix scorpix
9078 f33a 390
Reposted frompengin pengin viaIriss Iriss
4804 2933 390
3868 f5cc 390
Reposted frompffft pffft vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl